3D Тур
Приймальна директора(044) 425-54-27

Методична тема, за якою працює педагогічний колектив

Робота над єдиною методичною
проблемою училища

 

«Формування і розвиток компетентностей усіх учасників освітнього процесу»

Узагальнюючий, підсумковий етап
2022/2023 навчальний рік

 

«Спостереження, навчання та практика
є основними складовими компетентностей.
Доказом справжньої компетентності
є кінцевий результат»
Л. Рон Хаббард

 

Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі передбачає дотримання низки дидактичних умов. Перша з них полягає в чіткому усвідомленні учасниками освітнього процесу дидактичної специфіки, закладеної в поняття “компетентність” як педагогічної категорії, яка може характеризувати як певний етап в освітньому процесі, так і його кінцевий результат.

Отримання позитивного кінцевого результату передбачає періодичний контроль на певних етапах цього процесу. Результат сформованості компетентності в учасників освітнього процесу передбачає контроль за послідовністю її формування з визначенням вимог до рівня сформованості компетентності здобувачів освіти на кожному з етапів освітнього процесу. Передбачається декілька етапів формування компетентності. Ці етапи, по-перше, мають бути пов’язаними з послідовністю формування досвіду педагогічної та учнівської діяльності відносно предметів і процесів сучасності; по-друге, віддзеркалювати хід освітнього процесу: мотивацію навчання (усвідомлення учасниками освітнього процесу цілей і завдань), актуалізацію мінімально необхідного досвіду діяльності, вивчення нового матеріалу з відпрацюванням теоретичного і практичного навчально-інформаційних блоків, самоаналіз отриманих результатів та співвіднесення отриманих результатів з передбачуваними.

 

Мета:

Формування та удосконалення ключових компентностей кожного учасника освітнього процесу, підвищення науково-теоретичного й загально- культурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку у освітньому процесі в контексті реалізації компетентнісного підходу до освітньої діяльності училища.

 

Завдання:

 • Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.
 • Створення умов до підвищення професійної компетентності та реалізації творчого потенціалу учасників освітнього процесу.
 • Забезпечення психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти з метою підтримки позитивного ставлення до навчання, пізнавального інтересу, потреби в здобутті знань, умінь і навичок.
 • Проведення творчих звітів методичних комісій про наслідки роботи над проблемою.
 • Проведення творчих майстерень педагогічних працівників за результатами роботи над проблемою.
 • Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад.
 • Здійснення моніторингу динаміки змін роботи професійної компетентності педагогічних працівників училища.
 • Проведення підсумкової методичної наради та педагогічної виставки за підсумками роботи над проблемою.

– Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

 

Очікуваний результат:

 • формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу;
 • підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу викладачів, майстрів виробничого навчання  для індивідуалізації та соціалізації здобувачів освіти  на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності;
 • підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу в учасників освітнього процесу їх креативності;
 • підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей здобувачів освіти, готовності їх до життя в інноваційному середовищі;
 • вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над методичною проблемою;
 • розробка програм, проєктів і семінарів з проблеми;
 • обмін досвідом, впровадження конструктивного досвіду, інтеграція отриманих знань в практику роботи педагогічних працівників училища.