3D Тур
Приймальна директора(044) 425-54-27

Електронна бібліотека – Професійна підготовка

Електронні бібліотеки української книги
Плавсклад
Підручник «Допуски, посадки та технічні вимірювання» /В. З. Набродов. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 224 с.
Підручник «Електротехніка та основи електроніки» / А. М. Гуржій, С. К. Мещанінов, А. Т. Нельга, В. М. Співак. – Київ : Літера ЛТД, 2020. – 288 с.
Підручник «Матеріалознавство та технологія металів» / А. М. Власенко – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 224 с.
Підручник «Основи охорони праці» / Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук — Київ, «Вікторія» 2001. - 192 с.
Підручник «Технічне креслення» / В.К. Сидоренко — Львів «Оріяна-Нова», 2000. – 497с.
Навчальний посібник «Основи слюсарної справи» / А.Ф. Попов, Т.В. Пахар, О.В. Паржницький, Г.Ю. Шулепіна, — Чернівці, «Букрек», 2020. 224 с.: іл.
Навчальний посібник «Енергетичні установки» / «Видавництво САГА», 2008. – 320 с.з іл.
English for marine engineers students book With quick grammar guide
Бармен. Офіціант. Кухар. Пекар
Онлайн-бібліотека кулінара
Англійська мова для працівників ресторанно-готельного бізнесу /Кулешова О. Київ, 2020, 23с
Опорний конспект, Термінологічний ілюстрований словник з англійської мови
Методичні рекомендації з вивчення іноземної мови Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. іноземних мов; О. М. Бондаревська, І. Ю. Сіняговська, Д. В. Фурт. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – 208 с.
Дизайн навчальний посібник Т.С. Незвещук-Когут. Чернівці 2021
Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві татуризмі навч. посібник Н. М. Влащенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. –373 с.
Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв / Н. Будник А. Кайнаш А. Лукаш/ Полтава, ПДАУ, 2021
Підручник "Страви, закуски, напої, десерти барів і буфетів" / ДОЦЯК В.С. : Київ, 1998, с. 544
Збірник рецептур національних страв та культурних виробів / О.В. Шалимінов, Київ, 2007, с. 848
Збірник рецептур страв національних страв та кулінарних виробів/ Київ/А.С.К. 2000
Збірник технологічної документації / М.В.Мелько, О.С.Ступін. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 226 с.
Збірник рецептур Ростовський В.С./ К. 2010.-324с.
Електронний архів: Монографії, підручники, навчальні посібники з професії кухар, пекар Національного університету харчових технологій
Підручник «Барна справа» Ростовський В. С., Шамян С. М.Підручник. 2_ге вид.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 395 с.
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з професій: кухар, кондитер, офіціант, бармен «Облік, калькуляція і звітність» / Р.В. Карпенко. Харків, 2015. – 341 с.
Силабус навчальної дисципліни «Барна справа і організація роботи сомельє» Мальована О.Г., ПВНЗ Університет Короля Данила. Факультет суспільних і прикладних наук. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, Івано-Франківськ – 2020. – 17с.
ПОСІБНИК ДО УРОКІВ з предмету «ОБЛІК, КАЛЬКУЛЯЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ» Богуслав
Робочий зошит: облік, калькуляції, звітність С. Л. Костючик
Навчальний посібник: Основи обліку та звітність:/ А.А. Лежавська, Бердянськ: БЕГК БДПУ, 2020
Навчальний посібник «Основи ресторанної справи»: / укл. Г.Я. Круль. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 496 с.
Навчальний посібник «Організація ресторанного господарства» / А.А. Архіпов — Київ, «Центр учбової літератури», 2007. — 280 с.
Підручник «Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства»/ За ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбової літератури, 2011 – 584 с.
Підручник «Організація виробництва та обслуговування», / С.Л. Костючик, Н.І. Мельник, В.О. Калиновський – м. Камінь–Каширський, 2009. – 76с.
Довідник офіціанта «Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу. Ресторанна справа» / Я.М. Сало — Львів: Афіша, 2007. —301 с.
Навчальний посібник «Організація і техніка обслуговування (для учнів ПТНЗ галузі ресторанного господарства)» / С. Г. Кравець, Н. П. Камінська, О. Г. Оліферчук, за наук. ред. С. Г. Кравець – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. – 202 с.
Навчальний посібник «Організація ресторанної справи» / Самодай В. П.: навч. посіб. / В. П. Самодай, А. І. Кравченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 424 с.
Навчально-методичний посібник «Організація виробництва та маркетинг в галузі харчових технологі» / Перчук О.В., Ржевська Н.В., Джетере О.С.: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 015.21 «Професійна освіта (харчові технології)». Переяслав-Хмельницький: Київ обл.): 2019 рік 239 с.
Навчальний посібник «Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані» / В.В. Архіпов, А.В. Архіпова, Т.В. Іваннікова — Київ, «Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007 – 382 с.
Навчальний посібник «Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення» / І.В. Сирохман, В. М. Завгородня. — Київ, «Центр учбової літератури», 2009. — 544 с.
Посібник-практикум "Гігієна і санітарія закладів ресторанного господарства та торгівлі" / В.В. Євлаш, Л.В. Газзаві-Рогозіна, М.Л. Серік, Л.І. Сєногонова – Х. Світ Книг, 2020. 224 с.
Підручник «Основи фізіології та гігієни харчування» / Н.М. Зубар — Київ, «Центр учбової літератури», 2010. — 336 с.
Підручник «Основи фізіології, санітарії та гігієни харчування / О.М. Олійник. — Львів: Оріяна-Нова, 1998. – 124 с.
Навчальний посібник «Фізіологія харчування: Практикум» / Н.М. Зубар, М.К. Булгакова — Київ, «Центр учбової літератури», 2013. — 208 с.
Навчальний посібник Мікробіологія харчових виробництв: навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Харчові технології» / Соломон А.М., Казмірук Н.М., Тузова С.Д.. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2020. – 312 с.
Довідник Харчова біотехнологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд. О. В. Олабоді] ; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2021. – 136 с.
Підручник «Харчова безпека хлібобулочних та кондитерських виробів» / Л.Д. Кришемінська, Ю.Л. Клименко, О.В. Луценко - К, ТОВ «ЛДЛ», 2014 – 319 с.
Підручник (ІІІ РОЗРЯД) «Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів» В.С. Доцяк — Київ, «Наш час», 2014. — 400 с.; іл.
Підручник (ІV РОЗРЯД) «Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів» В.С. Доцяк — Київ, «Наш час», 2014. — 400 с.; іл.
Підручник «Українська кухня» / В.С. Доцяк – 2-ге вид. перероб. та допов. — Львів: Оріяна-Нова, 1998. – 567 с.
Підручник «Технологія м’яса та м’ясних продуктів»: / М.М. Клименко, Л.Г. Віннікова, І.Г. Береза та ін.; За ред. М.М. Клименка. — К.: Вища освіта, 2006. — 640 с.: іл.
Підручник «Технологія хлібопекарського виробництва» / В.І. Дробот — Видавництво: НУХТ, 2002. — 363 с.
Підручник «Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів / Г.Т. Зайцева, Т.М. Горпинко — Київ, «Вікторія» 2002. - 400 с.
Підручник «Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів» / Зайцева Г. Т., Горпинко Т. М. — К. : Вікторія, 2002. — 400 с.
Навчальний посібник «Основи пекарської справи»: міні-навчальний посібник для учнів ЗП (ПТ)О з професії „Пекар” / Самченко Н.М. - Решетилівка, 2021. – 107 с.
Навчально-методичний посібник «Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві» (задачник): / За ред. члкор. В.І. Дробот. — К.: Кондор, 2010. — 440 с.
Навчально-методичний посібник «Харчові технології: технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі» / Перчук О.В., Усатенко Н.Ф., Джетере О.С. навчально-методичний посібник Професійна освіта (Харчові технології)». Переяслав-Хмельницький: Київ обл.): 2019 рік 196 с.
Підручник «Кулінарна справа. Технологія приготування їжі» / Т. М. Стахмич, О. М. Пахолюк. — Київ: Грамота, 2020. — 280 с.: іл.
Навчальний посібник Лабораторний практикум із дисципліни «Харчові технології»: навч. Посібник / Ф.В. Перцевой, О.Б. Дроменко, П.В. Гурський (та ін.); за ред. Ф.В. Перцевого. – Х.: ХДУХТ, 2015 . – 170 с.
Робочий зошит для лабораторних робіт з предмету «Основи технохімічного контролю хлібопекарського виробництва» / Сидорук Ю.В. – Луцьк, ВоФК НУХТ, 2021. – 21с.
Навчальний посібник «Основи підприємництва»: / Карпюк Г.І.Навчальний посібник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. - Донецьк. 2021.– 106с.
Підручник "Трудове право України" / Ю.П.Дмитренко. — К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
Підручник «Основи охорони праці» / Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман — Київ, «Вікторія» 2001. - 192 с.
Посібник "Основи енергоефективності" /Задорожна І.П. – Львів – 2011 / с.78.
Конспект лекцій "Енергозбереження і енергоефективність" / Є.В. Вербицький- К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – 106 с.
Підручник «Устаткування підприємств громадського харчування» / Н.П. Саєнко, Т.Д. Волошенко. – К, ТОВ «ЛДЛ», 2005 – 314 с.
Підручник "Обладнання закладів ресторанного господарства" / Акімова Л.М. Київ 2018
Підручник «Машини та обладнання хлібопекарського виробництва»: Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Олексієнко В.О. Підручник / О.В. Гвоздев, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко. – К.: Вища освіта, 2010. — 307 с.: іл.
Конспект лекцій "Проектування харчових виробництв" / В. М. Махинько, О. О. Кохан, Л. В. Махинько.– К. НУХТ, 2020. – 98 с.
Посібник "Етика та естетика" навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях) / за наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Львів: ПП «Арал», 2018. 204 с.
Навчальний посібник "Іноземна мова" (за професійним спрямуванням): основи бізнесу та підприємництва : / Т. А. Борова, Н. О. Бутковська. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 197 с.
Підручник «Їжа та харчування» «Food and nutrition», 124 с.
The Visual Dictionary of Food Kitchen by Ariane Archambault, Jean-Claude Corbeil